Palvelusetelit käyttöön!

Heräsin viime yöllä siihen, että pala hampaasta  pyöri suussani. Hammas oli lohjennut. Aamulla aikaa tilatessani hammaslääkärille totesin, ettei se olekaan niin yksinkertaista.

Kivuttoman hampaan korjaaminen julkisessa terveydenhoidossa menisi kahden kuukauden päähän ja yksityisellä ensi viikolle. Kummankohan valitsisi? Olisipa palveluseteli käytössä, niin pääsisi halvemmalla yksityiselle puolelle!

Minulle asioista päättävänä henkilönä on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on aina mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Tärkeintä on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Minulle ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. Haluan palvelusetelit laajaan käyttöön tulevilla hyvinvointialueilla!

Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Otin kantaa lain valmistelussa maa- ja metsätalousministeriöön seuraavasti:

Esitys sisältää ehdotuksen kalastuslain 118 §:n (kalastusrikkomus) muuttamisesta. Sen 1 momentin 15 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi kalastusrikkomuksena rangaistavaksi 58 b §:ssä säädetyn kalojen ja rapujen lopetusvelvollisuuden laiminlyönti. Kalojen ja rapujen lopetusta koskeva 58 b § ehdotetaan otettavaksi uutena säädöksenä kalastuslakiin. En katso tällaista ehdotusta tulevaan lakiin tarpeelliseksi.

Erityisesti pienten pilkki- ja onkikalojen lopetus on haastavaa. Mielestäni laissa tulisi olla, että: ”Kaloja ei tarvitsisi välittömästi saaliiksi ottamisen jälkeen lopettaa, mikäli kalastuksen tarkoituksena on menetelmästä riippumatta pyytää vesistöstä lukuisia pienikokoisia saaliskaloja, tai jos lopettaminen turvallisesti on haastavaa, tai jos saaliskalojen oletettu laatu elintarvikkeena heikkenee lopettamistavan vuoksi”.

Tässä lausunnolla olevassa ehdotetussa muodossa puhutaan myös ”suuresta saalismäärästä”. Ellei tähän tehdä tarkennusta, niin uusi laki koskee myös ammattikalastajia tai hoitokalastajia, koska heilläkin voi tulla pienempi saalismäärä. Mikäli tämä luonnoksella oleva laki toteutuisi, velvoitettaisiin kaikkien pikkukalojen lopettamista.

Mikäli laki tulisi voimaan ehdotetunlaisena, olisi todennäköistä, ettei ehdotettujen kalastuslain 58 b §:n ja kalastuslain 118 §:n 5 kohdan noudattamista kyetä tosiasiallisesti edes valvomaan. Tälläkin hetkellä poliisit valvovat eläinlääkäreiden kanssa kalastuskilpailuissa ”vihjeiden ja nimettömien ilmoitusten perusteella” ja mielestäni tämä on kalliiden resurssien tarpeetonta käyttöä. Tällainen valvonta voi samalla heikentää rikosoikeusjärjestelmää kohtaan tunnettua yleistä kunnioitusta. Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan.

Rääkkylässä 13.1.2022

Kari Kulmala, vapaa-ajankalastaja

82300 Rääkkylä

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa

Aluevaalien ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.  Vaaleissa päätetään alueesi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Vaalit ovat sinulle tärkeät! Ne ovat tärkeät myös minulle, koska olen asettunut ehdokkaaksi Pohjois-Karjalan maakunnassa.

Olen tottunut tekemään kipeitäkin päätöksiä ja uimaan vastavirtaan, valtaosan päättäjistä mennessä virran mukana. En ole kuitenkaan ns. vastarannan kiiski. Tästä on olemassa paljon näyttöjä!

Haluan valtuustossa perehtyä kunnolla jokaiseen asiaan ennen päätöksentekoa. En ole Pelastuslaitoksen tai Siun soten palveluksessa, joten olen vain harvoin jäävi päätöksiä tehtäessä! Sinä päätät, kuka valtuustossa asioistasi päättää! Jos katsot sopivaksi, niin äänestä 327. Olen palveluksessasi, myös vaalien välissä!

Turvallisuudesta ei tingitä

Oletko ajatellut mitä teet kun tarvitset ihan oikeasti apua? Todennäköisin vaihtoehto on, että soitat hätäkeskukseen. Samalla toivot, että saisit sieltä mahdollisimman nopeasti apua. Tämä ei ole kuitenkaan tulevaisuudessakaan itsestäänselvyys. Ei ole mitään varmuutta, että kotipaikkakunnallasi on jatkossa paloasema, jossa on lähtövalmiudessa pelastusalan ammattilaisia. Tästäkin asiasta päätetään tulevissa aluevaaleissa vuoden 2023 alusta lukien.

Mielestäni ihmisten turvallisuudesta ja pelastustoimelle annetuista lakisääteisistä velvoitteista ei voi tinkiä. En myöskään näe, että maakuntamme paloasemista on tarvetta vähentää. Päinvastoin tulevan aluevaltuuston tulee panostaa palo- ja pelastusasemien henkilöstön riittävyyteen, henkilöstön jaksamiseen ja alan houkuttelevuuteen.

Väitän, että yli 30 vuotta poliisina antaa minulle hyvät mahdollisuudet ymmärtää palo- ja pelastustoimea ja sen tehtäviä kohtaan. Olemme olleet monella yhteisellä työtehtävällä vuosien aikana. Työ turvallisuuden hyväksi jatkuu!

Hoitajia ja lääkäreitä lisää!

Pidän erittäin hyvänä, että hallitus päätti lisätä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja. Tämä lisää myös Pohjois-Karjalan elinvoimaisuutta. Hoitajia ja lääkäreitä on saatava lisää!

Hoitohenkilökunta kohtaa koronapandemian päivittäin. Näin on ollut jo kaksi vuotta, eikä loppua näy. Voi vain kuvitella, millaisen paineen alla he tekevät työtään. Hoitohenkilöstölle on nyt päätetty myös rokotevelvoite. Tämä saattaa lisätä entisestään irtisanoutumisia raskaasta työstä. Uusia hoitajia saadaan vain kouluttamalla ja houkuttelemalla heitä takaisin hoitotyöhön. Myös ulkomailta saatava ammattitaitoinen apu tulee huomioida.

Yhtenä selvänä epäkohtana näen lääkärikoulutuksen vähäisyyden. Lääkäripalveluiden käyttäjät toivovat, että lääkäreitä olisi tavattavissa jokaisella terveysasemalla. Näin ei kuitenkaan tule jatkossa olemaan, ellei koulutusta reilusti lisätä ja velvoiteta uusia lääkäreitä terveysasematyöhön. Yhtenä ”tulppana” lääkärikoulutuksen lisäämisessä on jo pitkään ollut Lääkäriliitto. Toivottavasti Lääkäriliiton valta opiskelupaikkojen lisäämisessä poistuu mahdollisimman pian, mutta mistä löytyy se ”Kekkonen”, joka näin määrää? Maassamme on paljon fiksuja nuoria, joista olisi hoito- tai lääkärityöhön. Heille tulee antaa siihen myös mahdollisuus! Samalla tulee pitää entisistä huolta, etteivät he siirry muihin tehtäviin.

Pelastuslaitoksen toiminta turvattava

Ensihoidon, pelastustoimen sekä sitä tukevan sopimuspalokunnan resursseista sekä rahoituksesta on huolehdittava. Riittävällä rahoituksella turvataan osaava henkilöstö, kalusto sekä nykyiset pelastusasemat maakunnassamme. On hyvä ymmärtää, että nimenomaan pelastuslaitos tuottaa meille kaikille lähipalvelut palo- ja pelastuspuolella, myös harvaan asutulla alueella – ei mikään muu viranomainen, vaikka niin ehkä haluaisi.

Mikäli ihmisellä on hätä, hän soittaa hätänumeroon 112. Hätäkeskus vastaanottaa, käsittelee ja välittää tehtävän poliisi-, pelastus- tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille toimenpiteitä varten. Hädän hetkellä jokainen varmasti toivoo, että puheluun vastataan mahdollisimman nopeasti eli resurssien tulee olla kunnossa jo hätäkeskuksessa.

Tällä hetkellä maakunnassamme toimii noin 30 isoa tai pientä pelastusasemaa. Sopimuspalokunnilla on erittäin tärkeä rooli koko pelastustoimen järjestelmässä erityisesti harvaan asutulla alueella. En näe minkäänlaista tarvetta pelastusasemien tai resurssien vähentämiseen uuden hyvinvointialueen muodostamisen jälkeenkään. Kyse on meidän jokaisen turvallisuudesta ja turvallisuutta tuottavista palveluista.

Pidän erittäin tärkeänä myös pelastuslaitoksen tekemää nuorisotyötä. Tällä tavoin pelastuslaitoksen on mahdollista esitellä toimintaansa sekä olla kiinnostava ja nuorisoa houkuttava työnantaja tulevaisuutta silmällä pitäen. Tällaiseen nuorisotyöhön on löydyttävä jatkossakin rahoitus ja tarvittavat resurssit.

Kari Kulmala, Rääkkylä, aluevaaliehdokas (kok)

Sanomalehti Karjalainen 30.12.2021

Koti-Karjala 5.1.2022

Kotiseutu-uutiset 5.1.2022

Olen mukana aluevaaleissa, mutta en enää Sinisten riveissä

Aluevaalit ovat jokaiselle puolueelle ja myös aktiivipoliitikolle erittäin tärkeät. Tiistaina 14.12.2021 puolueet jättävät ehdokaslistat aluevaaleja varten. Siniset eivät jätä omaa ehdokaslistaa Pohjois-Karjalassa. Haluan kuitenkin itse kolmen viimeisimmän kuntavaalien ääniharavana jatkaa vielä politiikassa, en pelkästään kunnanvaltuuston jäsenenä. Tänään julkaistavissa aluevaalien ehdokaslistoissa tulen olemaan mukana, mutta en enää Sinisten riveissä.

Aluevaaleissa korostetaan sosiaali- ja terveysasioita, palo- ja pelastusasioiden jäädessä selvästi vähemmälle huomiolle. Näin ei saa olla! Palo- ja pelastustoimi tulee olla samoina kehittämiskohteina, kuin sosiaali- ja terveyspalvelut jokaisessa itsenäisessä kunnassa. Viitteitä palo- ja pelastustoimen kehittämiskohteista voi jokainen huomata viime aikojen tehtävien uutisoinneista ja kirjoituksista eri puolilla maakuntaa.

Aluevaaleissa ehdokkaat lupaavat paljon sellaista (vappusatasia), mitä ei todellisuudessa pystytä toteuttamaan. Rahan vähyys on valitettavasti uudistuksen suurin ongelma ja se kuitenkin sanelee palvelut, lähipalvelut ja viranomaisten tuoman turvallisuuden.

Vaikka sote-uudistus Siun soten myötä on maakunnassa jo tuttua, uusi uudistus aiheuttaa silti epävarmuutta, ahdistusta ja ylipäätään turvattomuuden tunnetta. Tärkeää on, että oma ehdokas tuntee sen maakunnan asukkaiden arjen ja on uskottava mielipiteissään. On oltava ihminen tavoitettavissa. Luottamus asiansa tuntevaan ehdokkaaseen tuo turvallisuutta. Ihmiset ovat väsyneet jatkuviin juhlapuheisiin, ilman tekoja. Olisiko jo aika juhlapuheiden sijaan antaa esimerkiksi hoitohenkilökunnallekin se arvostus, joka heille kuuluu?

Kari Kulmala, kok.

aluevaaliehdokas, Rääkkylä

Arjen pienet teotkin osoittavat isänmaallisuutta

Isänmaallisuus on arvokas asia, jota voi pohtia monesta eri näkökulmasta. Sen ei tarvitse olla maailmoja syleilevää ylistystä, ylenpalttista harmoniaa tai edes perinteisten arvojen julistamista, mutta sen voi jokainen osoittaa kaikessa arjen tekemisessään. Isänmaallisuutta ei välttämättä osoita rispaantunut siniristilippu ovenpielessä tai kämmenen kokoinen leijonariipus kaulalla. Pienet teot osoittavat monesti isänmaallisuutta enemmän kuin ihmisten juhlapuheet tai isänmaalliset tunnukset.

Mielestäni isänmaallisuutta on kaikki se, mitä teemme kotimaamme ja kansalaisten yhteiseksi hyväksi. Meillä on aina ollut ja tulee jatkossakin olemaan päättäjiä, jotka toimivat pitkäjänteisesti, epäitsekkäästi ja itsensä uhraten Suomen ja Suomen kansan parhaaksi. Sellaisia päättäjiä tarvitsemme!

Isänmaallisuus näyttäytyi Suomessa korkeimmillaan sotien vaikeina vuosina. Sotien jälkeiset vuodet, ja jopa vuosikymmenet, olivat kuitenkin kokonaisuudessaan aikaa, jolloin isänmaalliset tunteet tuli pitää piilossa. Tästä piti osaltaan huolta punaisten johtama Suomen Valtiollinen poliisi, Valpo. Tämä oli vaikeaa aikaa itsenäisyyttämme puolustaneelle veteraanisukupolvelle. Vasta 1980-luvulla veteraanimme alkoivat saamaan sitä arvostusta, mikä heille kuuluu.

Isänmaallisuuteen tulee uusia painotuksia jokaisen ikäpolven myötä. Tällä hetkellä nuoremme arvostavat muun muassa itsenäisen maamme laajoja kansalaisvapauksia sekä puhdasta suomalaista luontoa. Ilmastonmuutoksen torjuminen, kierrätys ja luonnon suojelu ovat heille tärkeää. 

Jokainen pieni arjen teko, jolla säästämme luontoa, tuomme hyvää mieltä lähimmäiselle tai näemme kotimaan maailman arvokkaimpana alueena, on juuri sitä isänmaallisuutta, joka on keskuudessamme kaiken aikaa, mutta emme sitä välttämättä huomaa.

Pieni lapsi koulumatkallaan poimii maasta roskan ja laittaa sen lähimpään roskikseen. Tämä pieni lapsi ymmärtää, että ympäristö on kauniimpi ilman luontoon kuulumatonta karkkipaperia tai pizzapakkausta. Sekin on isänmaallisuutta, vaikka tämä lapsi ymmärtää sen ehkä vasta vuosikymmenten kuluttua. 

Kari Kulmala, Rääkkylä

Sanomalehti Karjalainen 4.12.2021

Kannan säätelyllä sudet ja ihmiset sulaan sopuun

Maa- ja metsätalousministeriö esitti viimeinkin virallisesti, että suden kannanhoidollinen metsästys tulee sallia tulevana talvena. Pitkäänpä tätä päätöstä piti vatuloida! Monta metsästyskoiraa ja tuotantoeläintä menetti täysin turhaan henkensä ennen oikeaa päätöstä. Moni pieni koululainen ja hänen vanhempansa saivat pelätä turhaan, vaikka yhteiskunnan tulee aina turvata koulutie. Nyt on kuitenkin parempaa luvassa, vaikka näistäkin luvista varmasti valitetaan normaaliin tapaan.

Olisimme voineet toimia jo aikaisemmin Ruotsin, Norjan tai Viron mukaisesti. Näissä maissa susien vähentäminen kuuluu normaaliin elämään, Venäjästä puhumattakaan. Uskon kuitenkin tämän kannanhoidollisen metsästyksen toteutuneen vasta sitten, kun nuo 20 sutta ovat nahkoina.

Lähes kaikki ovat sitä mieltä, että susi on hieno ja jalo eläin, se kuuluu Suomen luontoon. Mutta sitä, millä tavoin nämä korpimaiden luontokappaleet näyttäytyvät ihmisten arjessa, ei tarvitse hyväksyä. Ei ole oikein, että laillista koiran kanssa tapahtuvaa metsästystä ei voi harjoittaa susien vuoksi tai että tuotantoeläimiä ei voi pitää ulkona samasta syystä. Joidenkin mielestä pienellä koululaisella pitäisi olla jopa “kello kaulassa” ilmoittamassa pienestä ihmisestä susille.

Sudet aiheuttavat pelkoa ja ahdistusta. Niille on näytettävä paikkansa Suomen luonnossa. Se paikka ei ole siellä, missä ihmiset asuvat, harjoittavat elinkeinotoimintaa ja harrastavat. Muuta luontoa on niille tarjolla yllin kyllin ja se paikka niille on osoitettava. Nyt esillä oleva mahdollinen kannanhoidollisen metsästyksen salliminen on oikea askel kohti susikannan säätelyä sellaiseksi, että ihmiset ja sudet voisivat elää sulassa sovussa keskenään.

On selvää, että Suomessakin on tarvetta susikannan säätelylle. Samalla ehkäistään niiden aiheuttamia vahinkoja ja saadaan pihasudet poistettua. Voin itse luvata osan vapaa-ajastani susien poistoon eli olen edelleen käytettävissä.

Lieksan Lehti 11.11.2021

Sanomalehti Karjalainen 12.11.2021

Maakuntavaaleihin kolme kuukautta aikaa, oletko valmis?

Aluevaalit, maakuntavaalit vaiko hyvinvointialuevaalit? Ehkä muitakin nimiä vaaleille on mietitty, mutta minulle nämä ovat maakuntavaalit. Se kuvaa parhaiten näiden vaalien tarkoitusta, eikä minulla ole omalta osaltani näissä vaaleissa tarkoitus avata nykyistä maakuntajakoa. Se ei liene edes tämän vaalin tarkoitus.

Monelle äänestäjälle ja päättäjällekin on vielä epäselvää, mikä on vaaleilla valittavan maakuntavaltuuston tehtävä. Lyhyesti sanottuna: tämä vaaleilla valittava valtuusto tulee päättämään maakunnallisesti järjestettävistä sote- ja pelastuspalveluista vuoden 2023 alusta alkaen. Siis myös pelastuspalveluista, jotka ovat meille jokaiselle erittäin tärkeitä. Myöhemmin valtuustolle on arvioitu tulevan vielä lisää tehtäviä ja niiden mukana tietenkin lisää valtaa.

On hieman harhaanjohtavaa, että juuri valittiin uusi maakuntavaltuusto. Tällä valtuustolla on omat maakuntavaltuustoon liittyvät tehtävänsä, mutta mielestäni se tulisi lakkauttaa mahdollisimman lyhyen siirtymäajan jälkeen, kun uusi maakuntavaltuusto aloittaa työnsä. Emme millään muotoa tarvitse tuplakustannuksilla kahta erilaista valtuustoa lautakuntineen ja jaostoineen.

Maakuntavaaleihin liittyy olennaisesti puhe maakuntaverosta. Mielestäni emme tarvitse uutta maakuntaveroa, mikäli kokonaisveromme samalla nousee. Jokainen meistä muistaa varmasti joitain veroja, mitkä oli tarkoitettu vain väliaikaiseksi. Tällaiseen lupaukseen en toivoisi meitä enää johdatettavan.

Kari Kulmala, (sin) Rääkkylä

Sanomalehti Karjalainen 20.10.2021

Lieksan Lehti 21.10.2021