Valtakunnallisen raskaanliikenteen valvontayksikön perustaminen

Kun liikkuva poliisi lakkautettiin vuoden 2013 lopussa, luvattiin valtioneuvoston taholta, että poliisihallinnon rakenneuudistuksen (PORA 3) yhteydessä raskaan liikenteen valvonnan määrä ei vähene eikä valvonnan laatu heikkene tasosta, jolla se oli liikkuvan poliisin aikakaudella. Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen on poliisin suorittaman raskaan liikenteen valvonnan määrä kuitenkin vähentynyt merkittävästi ja samalla valvonnan laatu ja monipuolisuus on heikentynyt.

Tilastot osoittavat poliisin raskaan liikenteen valvonnan määrän olevan selkeästi sille PORA 3:n yhteydessä asetetuista tavoitteista jäljessä. Poliisin oman tilastoinnin mukaan tammi—lokakuun 2017 aikana raskaan liikenteen valvontaan käytetyt tunnit jäivät asetetusta tavoitteesta jälkeen keskimäärin -14,4 % ja poikkeama tavoitteeseen oli -72,8 %:n ja +5.8 %:n välillä. Poliisin oma tilastointi osoittaa selkeää miinusmerkkistä poikkeamaa niihin tavoitteisiin, joihin poliisihallinto oli sitoutunut vuoden 2014 alussa.

Poliisin johdossa ollaan huolestuneita siitä, että raskaan liikenteen valvonnan tavoitteista on jääty merkittävästi jälkeen. Poliisin toimesta ei valvonnan määrää saada nopeasti nousemaan, eikä valvonnan määrän nostaminen enää onnistu ilman erillisiä toimia. Samalla ns. vanhan tiedon siirtyminen vanhemmilta valvojilta nuoremmille ontuu, ja sen seurauksena raskaan liikenteen valvojien ammattitaito heikkenee.

Raskaan liikenteen valvonnan määrän kehitys näyttää olevan samansuuntainen myös Tullin osalla, sillä sielläkin raskaan liikenteen valvontaresurssit ovat olleet karsinnan kohteena. Tullin henkilöstö voi nykyisillä resursseilla valvoa raskasta liikennettä maamme rajoilla edellisvuosia vähemmän, ja he myöntävät ns. vanhan tiedon siirtymisen vanhemmilta valvojilta nuoremmille valvojille vähentyneen viime vuosina jopa merkittävästi.

Rajavartiolaitoksen tilastot rajanylityspaikoilla tehdyistä raskaan liikenteen rajatarkastuksista osoittavat rajatarkastusten määrän olleen 118 069 kpl vuonna 2014, 114 786 kpl vuonna 2015 ja 142 496 kpl vuonna 2016. Kyseisten tilastojen valossa Rajavartiolaitoksen tekemien raskaan liikenteen rajatarkastusten määrän mukaan Rajavartiolaitos on PTR-organisaation viranomaisista ainoa, jonka valvonta näyttäisi säilyneen ainakin määrällisesti hyvällä tasolla. Rajavartiolaitoksen muusta liikennevalvonnasta ei ollut saatavilla tilastoa.

Raskaan liikenteen kuljettajia edustavat ammattiyhdistysliikkeet, kuljettajien etujärjestöt ja myös kuljetusyrittäjien etujärjestöt ovat kantaneet raskasta huolta raskaan liikenteen valvonnan määrän vähenemisestä ja valvonnan laadun heikkenemisestä maamme tiestöllä. Valvonnan vähentymisen myötä harmaa talous saa lisää jalansijaa tiellä ja liikenneturvallisuusriskit kasvavat kuljetuskaluston kunnon heikkenemisen seurauksena. Valvonnan puute heijastuu vahvasti myös kuljettajien haluun rikkoa heille määrättyjä ajo- ja lepoaikoja, jolloin riski kuljettajien väsyneensä ajamiseen kasvaa.

Raskaan liikenteen valvojien eräänä ammatinhallinnan säilyttämisen ehtona on mahdollisuus saada keskittyä omaan vaativaan työhön työvuorojen aikana. Eräänä syynä poliisin raskaan liikenteen valvonnan määrän laskuun onkin se, että raskaan liikenteen partioita käytetään liiallisesti muihin poliisin tehtäviin. Poliisin raskaan liikenteen valvonta näyttäisi koostuvan liiallisesti jarrudynamometrillä tehdystä valvonnasta muun suurta ammattitaitoa vaativan valvonnan jäädessä vähemmälle. Tieltä kuljettajilta saatujen tietojen perusteella perinteinen punnitus- ja ajoneuvojen muu kuntovalvonta ja kuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonta on yhä harvinaisempaa maamme tiestöllä.

Raskaan liikenteen valvojien koulutus on pääsääntöisesti poliisin vastuulla Tullin ja Rajavartiolaitoksen saadessa opiskelupaikkoja raskaan liikenteen valvojien perus- ja jatkokoulutuksessa. Näyttäisi siltä, että sekä Tullin että myös Rajavartiolaitoksen tarve opiskelupaikkoihin olisi nykyistä paikkalukua suurempi.

Raskaan liikenteen valvonnan määrän ja laadun takaamiseksi ja pelastamiseksi tulee maahamme perustaa valtakunnallinen raskaan liikenteen valvontayksikkö, joka kokoaa alleen poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen raskaan liikenteen valvojat. Uuden organisaation organisaatiomalleja on löydettävissä useista Euroopan maista, joissa vastaava toimenpide on tehty tarpeesta yhdistää raskaan liikenteen valvojien voimat. Kyseisten malliorganisaatioiden avulla voidaan rakentaa maahamme vielä jalostuneempi malli valtakunnallisesta raskaan liikenteen valvontayksiköstä. Käytännössä uusi organisaatio tekisi nykyisestä PTR-yhteistyöstä jopa päivittäistä.

Samalla rakennettaisiin koulutusohjelma, jossa organisaatiossa työskenteleville poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen henkilöstölle annettaisiin sama mahdollisuus kouluttautua ammattitaitoisiksi raskaan liikenteen valvojiksi peruskoulutuksen paikkojen jakautuessa mahdollisimman tasaisesti poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen henkilöstölle huomioiden tietenkin kunkin organisaation koulutustarve. Sama koulutusmalli koskisi myös raskaan liikenteen valvojien jatkokoulutusta.

Edellä olevan perusteella olen tehnyt 20.12.2017 eduskunnassa toimenpidealoitteen, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtakunnallisen raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *